Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 04/11/2021

thuho-fiexmarketing

Hồ Kim Thu - CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing, from Ho Chi Minh City, Vietnam
Web: fiexmarketing.com/ho-kim-thu/, Bio: Thông tin liên hệ của bà Hồ Kim Thu - Founder & CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing Họ tên: Hồ Kim Thu Địa chỉ: 619...
Add a new Link
Close (x)
Filter:
0%
0 folks

Facebook Hồ Kim Thu - CEO & Co-Fpunder tại FIEX Marketing

https://www.facebook.com/thu.hokim - Details

thuho-fiexmarketing: Bà Hồ Kim Thu hiện nay đang nắm giữ chức vụ CEO & Co-founder FIEX Marketing và bà đã có kinh nghiệm hơn 9 năm trong Marketing. Với mục tiêu giúp cho 1000 doanh nghiệp Start-up & SMBs Việt Nam tăng trưởng...

0%
0 folks
0%
0 folks

Hồ Kim Thu - CEO Công Ty FIEX Marketing (thuhofiexmarketing)

https://www.pearltrees.com/thuhofiexmarketing - Details

thuho-fiexmarketing: Thông tin liên hệ của bà Hồ Kim Thu. Hồ Kim Thu. Thuho ceo fiexmarketing. Fiexmarketing logo. Với mục tiêu giúp cho 1000 doanh nghiệp Start-up & SMBs Việt

0%
0 folks
0%
0 folks
0%
0 folks
0%
0 folks
0%
0 folks
prev  -  page 1  - 8 results in total  -  next
Close (x)
Results 1 - 8 of 8 - (8 total) for thuho-fiexmarketing

prev  -  next

thuho-fiexmarketing's tags: Likes the links of:
fiexmarketing

Rep: 3%, Vietnam