Please note that since January 1st 2021 folkd.com is under new management. Stay tuned for some upgrades to the service in the near future.
Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 05/02/2021

lehaiyen

Lê Hải Yến, from Hanoi, Vietnam
Web: vivuhotay.com/, Bio: Giới thiệu: Tôi là Lê Hải Yến-ceo của Vi Vu Hồ Tây - Nhà Hàng, Món Ngon Hồ Tây. Ẩm thực Tây Hồ, Hà Nội: món...
Add a new Link
lehaiyen's Links Popular Links Social Bookmarking NEW Social Search
Results:

Filter:
0%
0 folks

haiyenceo

https://www.flickr.com/people/haiyenceo - Details

lehaiyen: Giới thiệu: Tôi là Lê Hải Yến-ceo của Vi Vu Hồ Tây - Nhà Hàng, Món Ngon Hồ Tây. Ẩm thực Tây Hồ, Hà Nội: món ngon, cà phê, review ăn uống, kinh doanh nhượng quyền,… và các dịch vụ event, lưu...

0%
0 folks

Lê Hải Yến-ceo của Vi Vu Hồ Tây

https://twitter.com/lehaiyenceo - Details

lehaiyen: Giới thiệu: Tôi là Lê Hải Yến-ceo của Vi Vu Hồ Tây - Nhà Hàng, Món Ngon Hồ Tây. Ẩm thực Tây Hồ, Hà Nội: món ngon, cà phê, review ăn uống, kinh doanh nhượng quyền,… và các dịch vụ event, lưu...

0%
0 folks

Redirecting...

https://www.facebook.com/vivuhotay - Details

lehaiyen: Giới thiệu: Tôi là Lê Hải Yến-ceo của Vi Vu Hồ Tây - Nhà Hàng, Món Ngon Hồ Tây. Ẩm thực Tây Hồ, Hà Nội: món ngon, cà phê, review ăn uống, kinh doanh nhượng quyền,… và các dịch vụ event, lưu...

0%
0 folks

Trang chủ - Vi Vu Hồ Tây - Nhà Hàng, Món Ngon Hồ Tây

http://vivuhotay.com - Details

lehaiyen: Giới thiệu: Tôi là Lê Hải Yến-ceo của Vi Vu Hồ Tây - Nhà Hàng, Món Ngon Hồ Tây. Ẩm thực Tây Hồ, Hà Nội: món ngon, cà phê, review ăn uống, kinh doanh nhượng quyền,… và các dịch vụ event, lưu...

prev  -  page 1  - 4 results in total  -  next
Results 1 - 4 of 4 - (4 total) for lehaiyen

prev  -  next

lehaiyen's tags:Ads