Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 08/29/2021

ceonguyenvantien

CEO Nguyễn Văn Tiền, from Hồ Chí Minh, Vietnam
Web: honggiayen.com/, Bio: "CEO Nguyễn Văn Tiền hiện đang là giám đốc điều hành tại Hồng Gia Yến. Hiện nay trên thị trường yến sào Việt...
Add a new Link
Close (x)
Filter:


Sorry, this user has no public bookmarks yet ...
Close (x)

ceonguyenvantien's tags: