Please note that since January 1st 2021 folkd.com is under new management. Stay tuned for some upgrades to the service in the near future.
Page details
First discovered on:
06:57am, 06/19/14

All tags for this page:
0%
0 folks

Tàu Trung Quốc tiếp tục dàn hàng ngang, ngăn cản, ép tàu Việt Nam

ketquaxoso360.blogspot.com/2014/06/tau-trung-quo... - Details

quanghuy231092: Ngày 19/6, các tàu của Trung Quốc vẫn thường xuyên bám sát, chủ động ngăn cản, ép hướng, ngăn chặn quyết liệt, áp sát tàu ta với khoảng cách 50-200m trên biển Đông.

to tags:  

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

quanghuy231092 saved this page on 06/19/2014 06:57am

Ngày 19/6, các tàu của Trung Quốc vẫn thường xuyên bám sát, chủ động ngăn cản, ép hướng, ngăn chặn quyết liệt, áp sát tàu ta với khoảng cách 50-200m trên biển Đông.

Tags: tau 

This URL was also folkd by:

by