Reputation: 3 %
Currently: offline
Member since 02/01/2020

niemphatvn

Niệm Phật, from Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam
Web: https://www.niemphat.vn, Bio: https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật....
Add a new Link
niemphatvn's Links Popular Links Social Bookmarking NEW Social Search
Results:

Filter:
0%
0 folks

Niệm Phật

https://www.niemphat.vn - Details

niemphatvn: Niệm Phật là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà

to tags:            

prev  -  page 1  - next
Results 1 - 1 of 1 - (1 total) for niemphatvn

prev  -  next

niemphatvn's tags:Ads