Page details
First discovered on:
06:22pm, 08/20/14

All tags for this page:
0%
0 folks

phận đời của những nữ thánh

diemthitotnghiep2014.wordpress.com/2014/08/19/ph... - Details

wapole16: Hàng ngàn người xếp hàng dâng hoa, cúng dường và chạm vào chân Samita trong lễ hội. Họ nghiêng người về trước để em chúc phúc, bởi em là nữ thần.   Một ảnh của Samita Bajracharya vào năm...

to tags:        

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

wapole16 saved this page on 08/20/2014 06:22pm

Hàng ngàn người xếp hàng dâng hoa, cúng dường và chạm vào chân Samita trong lễ hội. Họ nghiêng người về trước để em chúc phúc, bởi em là nữ thần.   Một ảnh của Samita Bajracharya vào năm 2007. Sami...

Tags: kqxs  kqsx  XO  so 

This URL was also folkd by:

by